HİZMETLER

sirketler

Şirketler Hukuku

Türk ve yabancı sermayeli anonim şirket, limited şirket, komandit şirket, kollektif şirket ve şahıs şirketlerinin her türlü sözleşme ve protokollerini hazırlama, bunları düzenleme ve inceleme; şirkete karar verme süreçlerinde hukuki desteğin sağlanması; şirket kuruluşu, birleşme ve devralma konularında danışmanlık ve hukuki hizmet vermekteyiz.

sozlesmeler

Sözleşmeler Hukuku

Her türlü sözleşme ve protokolün hazırlanması, düzenlenmesi ve incelenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Tarafların iradelerini hukuken bağlayıcı bir şekilde düzenlenmesi, taraflar arasındaki sözleşmelerin hükümleri ve sonuçlarının incelenmesi, yürürlükte olan bir sözleşmenin fayda ve risklerinin analiz edilmesi konularında müvekkilin menfaatini gözetecek şekilde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Group 4

Enerji Hukuku

Türkiye'de enerji sektörü gerek yenilenebilir gerekse yenilenemeyen enerji açısından dinamik bir yapıya sahiptir. Mevzuat her geçen gün değişmekte ve sektör sürekli olarak gelişmektedir. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere sektördeki hukuki gelişmeleri yakından takip etmekte ve enerji projelerinin ve şirketlerinin satın alınması için sözleşmelerin hazırlanması, ticari işlemler kapsamında elektrik alımı ve satımı, proje geliştirme, lisans ve ruhsat temini, enerji projeleri ve bu projelerde EPDK mevzuatından kaynaklanabilecek sorunlar konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

dava-uyusmazlik

Dava & Uyuşmazlık

Adli ve idari yargı sürecinde hukuki uyuşmazlıklardan doğan tüm davaların açılması ve takibi süreçlerini yürütme hizmeti vermekteyiz. Her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası platformda takibi yürütülmektedir. Uyuşmazlığın karşı tarafına ihtarname, cevap metinleri, müzekkere cevapları hazırlanması ve muhataplara ulaştırılması işlemlerinin yanı sıra adli makamlara yansımış konularda da müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

tuketici

Tüketici Hukuku

Bir tarafı tüketici olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri nezdinde davaların açılması ve açılmış davaların yürütülmesi sürecinde hukuki destek sağlamaktayız. Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde tüketicinin temsili hususunda müvekkillere hukuki destek sağlamaktayız.

KVKK

KVKK Danışmanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ışığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi, bu hususta uyum süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi, yine bu hususta gerekli bilgilendirmelerinin ve eğitimlerin verilmesi, sunum ve seminerlerin yapılması, kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, Kanun’a istinaden düzenlenmesi gereken Politikaların düzenlenmesi, Kanun’un getirdiği birtakım yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (‘’KVKK’’) tarafından verilen Kurul kararlarının takibi ve güncel gelişmelerin takibi, kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına da idari, hukuki ve cezai başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi, idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi hakkında müvekkillerimize danışmanlık ve hukuki destek sunmaktayız.

Rekabet

Rekabet Hukuku

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin konularda, karteller, hâkim durumun kötüye kullanılmasında, şirket birleşmeleri ve devralmalarının rekabet hukuku açısından değerlendirilmesinde ve Rekabet Kuruluna gerekli bildirimlerin yapılmasında, Rekabet Kurulu’nun kararlarına karşın yargılama süreçlerinde hukuki hizmet vermekteyiz. Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvurularında hukuki hizmet ve danışmanlık vermekteyiz.

Miras

Aile ve Miras Hukuku

Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlar ışığında evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi yönünden müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmamızın yanında, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka, nesebin reddi, soybağının kurulması, velayet – vesayet ve Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren diğer davalarda da mahkemeler nezdinde müvekkillerimizi temsilen davaların başlatılması ve takibi süreçlerini yürütmekteyiz. Bunların yanında; yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi, miras yazımı ve korunması ve Aile Hukuku’ndan doğan tüm sorun ve uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Gatrimenkul

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahalenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerinde hukuki hizmet sunmaktayız. Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, kira bedeli tespiti ve uyarlaması davalarının açılması ve yürütülmesi, kira alacağının tahsili ve taşınmazın tahliyesi süreçlerinde müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve destek sunmaktayız.

dava-uyusmazlik

Ceza Hukuku

Müvekkillerimize Ceza Hukuku alanında, soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini vermekteyiz. Müvekkillerimizle ceza soruşturma veya kovuşturmasına konu olayı detaylı bir şekilde görüşerek gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma veya infaz aşamasında müvekkilimiz için uygun hukuki hizmeti vermekteyiz.

tuketici

İş Hukuku

Çalışan ve işveren müvekkillerimize iş sözleşmelerinin hazırlanmasından başlayarak, uyarlanması, feshedilmesi aşamalarına kadar bütün prosedürlerin hazırlanması ve düzenlenmesi konusunda, dava aşamasında ve konuyla ilgili hukuki danışmanlık konusunda yardımcı olmaktayız. İşveren müvekkillerimizin insan kaynakları birimleri ile uyum içinde çalışarak, istihdam sürecinin başından sonuna kadar yasal düzenlemelere uygun olacak şekilde müvekkilimizin çıkarlarını gözeterek müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz.

sozlesmeler

İdare Hukuku

Müvekkillerimizi idare ile yaşanan uyuşmazlıklarda temsil ederek iptal ve tam yargı davalarında müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz. İdare ile yaşanan uyuşmazlıkların yanısıra bu alanda hukuki danışmanlık vererek sözleşme hazırlanması, düzenlenmesi, tavsiye ve mevzuata uyum konusunda müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Miras

Sigorta Hukuku

Müvekkillerimize hem hayat hem de hayat dışı branşlarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimize bu hizmetleri verirken hem uluslararası hem de yerel mevzuat uyarınca hukuki destek vermekteyiz. Sigorta şirketine başvuru, tahkim komisyonunda temsil gibi dava süreçlerini müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.